Grade 1 selection 4 - 2020


ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020
තාවකාලික ලේඛනය (ස්ථානමාරු පදනම)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 TR/G/16 එම්.ජී.චානප්‍යා දිනෙත්මි රණසිංහ tñ cS mS isisr rKisxy 822694101v fkd 40$1$ta iuka fmfoi r;akmqr 94  
2 TR/G/17 පී.ජී.චිනායා හිතෛෂි mS cS ,ika; ùrisxy 198326900430 125$î fjr¨m mrK mdr r;akmqr 94  
3 TR/B/28 ඩී.ජී.දුලින විමුත් ගුරුගේ WfuSIa pdñkao .=ref.a 197734710050 286 rcfha ks, ksjdi fld<U mdr r;akmqr 91  
4 TR/G/14 ලිතුලි ලියාරා රාජපක්ස fca cS iS m%sho¾YkS 198051401875 330$1 frday, yxÈh fld<U mdr r;akmqr 90  
5 TR/G/21 සුවනි ජිත්සරා තින්නආරච්චි fca mS ;skakdrÉÑ 762602644v 5 බී 5 රෝහල් නිළනිවාස මහරෝහල රත්නපුර 88  
6 TR/G/11 එල්.ඩී.සනුරි ලෙහන්සා t,a mS È,akl ixcSj 820280857v 35$114 Br.yfoksh ys±e,a,k r;akmqr 88  
7 TR/B/26 එම්.එම්.විනුජ සස්මිත î ã bfrdaIsld u,aldka;s 198162401367 fkd 27$4$1$1 f,aka;eäh mdr r;akmqr 87  
8 TR/G/12 පි.පි.එස්.ජෙනාදි ජයනාත් mS mS iS chkd;a 821650976v 149$22 nkavdrKdhl udj; r;akmqr 86  
               
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
  තනතුර නම අත්සන  
1 විදුහල්පති එමි .ගලගම මිය    
2 නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය    
3 ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධානී  බී.ඒ.එම්.සී. බෙලිගස්වත්ත මිය    
4 පාසල් සංවර්ධන සමිති නියෝජිත මනීෂා හම්ප්‍රි මිය    
5 ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය   ඊ.ඒ.ඩී.ප්‍රසාන්තිකා නිරෝෂණී මිය    
               
               
ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020
තාවකාලික පොරොත්තු ලේඛනය (ස්ථානමාරු පදනම)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 TR/B/27 ජී.පී.බිනුල් මන්දිල් ã icSjkS ouhka;s 198484503110 17$1 fudr.yhg mdkÿr mdr r;akmqr 85  
2 TR/G/19 කේ.ඒ.සියුමැලි දිලිනිකා wd¾ t,a ta ã uOqßld 877873250v 2ta$6 frday, ks, ksji r;akmqr 85  
3 TR/G/20 කේ.ජී.ඒ.ගෙහන්සා ගුණරත්න fla cS tia tka .=Kr;ak 850580529v 185$2 msgrjqñmdr r;akmqr 85  
4 TR/G/10 කේ.යහන්සා නවිත්මි k§Id m%sho¾YkS 857563905v 29$29$iS fmd,afyakaf.dv r;akmqr 83.5  
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
  තනතුර නම අත්සන  
1 විදුහල්පති එමි .ගලගම මිය    
2 නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය    
3 ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධානී  බී.ඒ.එම්.සී. බෙලිගස්වත්ත මිය    
4 පාසල් සංවර්ධන සමිති නියෝජිත මනීෂා හම්ප්‍රි මිය    
5 ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය   ඊ.ඒ.ඩී.ප්‍රසාන්තිකා නිරෝෂණී මිය    
               

Grade 1 selection 3 - 2020


ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020
තාවකාලික ලේඛනය (ආදිශිෂ්‍ය පදනම)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 OG/G/27 එච්.ලුනාෂා මෙත්සරණි ආර්.එම්.එම් ප්‍රභාෂණී බංඩාර 782302302v 4/22,පොත්ගුල් විහාර මාවත,මුවගම,රත්නපුර 87  
2 OG/G/20 ආර්.එම්.එච්.එම්.ඩී.චාතුර්වි අබේරත්න wd¾ tñ එñ fla .=Kව¾Ok 847230789v 68$2$nS fjr,qm mdr r;akmqr 76  
3 OG/B/116 ඔසද විහංස එදිරිසිංහ පී.එල්.පසන්ති ජයතිලක 847850787v fkd15"iuk,.u md;lv'me,auvq,a, 76  
4 OG/B/80 පි.ඩබ්.එස්.දුල්මෙත් පල්ලියවත්ත cS cS mS tia .uf.a 198357201779 51$2 fld<U mdr  r;akmqr 75  
5 OG/G/16 ඩබ්.එම්.අකේන්‍යා තරුලි fla ta ,xldIsKS ;rkA.d o w,ajsia   223 tma nKavdrKdhl udj; r;akmqr 73  
6 OG/G/10 එම්.තෙනුල්යා කලංසූරිය î ta ohdx.s ,lañKs 796252715v 4$30 fld,ska fl%ikags r;akmqr 73  
7 OG/G/2 නුහන්සා ජනිද්දි වික්‍රමආරච්චි fla mS l=¨Uqf¾ 816831610v 32$î f.d¨jdú, mgqu. fldiame,úkak r;akmqr 73  
8 OG/G/41 ඩබ්.එම්.ටී.වයි.ජයවර්ධන ටී ඒ අයි දිල්රුක්ෂී කුමාරි 196630800024 23,පළමු පටුමග,විද්‍යාල මාවත,නව නගරය,රත්නපුර 73  
9 OG/G/54 ආර්.ඒ.සී.චමත්ති අබේවර්ධන bf¾Id ufkdaydß wur;=x. 847500390v 205 Y%Smdo udj; r;akmqr 72  
10 OG/B/83 එම්.කේ.එස්.සන්දිර වික්‍රමසිංහ fla tñ yÍñ 876303345v wxl 3 nKavdrහේන කහංගම r;akmqr 72  
11 OG/B/96 පී.ඒ. එල්.සන්දිළු පට්ටිආරච්චි vì mS cks;d p;=rdks වැලිගම 788312717v fmdvsTkagsys,a j;a; lrmsxp mdr ysoe,a,k r;akmqr 72  
12 OG/G/61 ඩී.එල්.ඒ.ටෙසද ලෝසිනී අමාදි අචිරා විජේසිංහ 821333784v නො616,නව නගරය,රත්නපුර 71  
13 OG/B/103 මතීෂ ඩයස් අබේගුණවර්ධන tñ ù mS m%kdkaÿ 198956400921v 401$6 ngqfyak j;a; ys±e,a,k r;akmqr 71  
14 OG/B/93 ඊ.ඒ.රියොන් වින්මෙත් එදිරිසිංහ fla ta úkaoHd iukaud,s 816112907v 250$ ta msgrjqus mdr r;akmqr 70  
15 OG/B/101 එම්.ටී.ගිහංස is;drd l=uqÿkS rdcmlaI 198472500844 56$60 iu.smqr r;akmqr 70  
16 OG/G/23 ඊ.දම්සරී පරණවිතාන tia tñ w¾ fiakdkdhl 876391236v 59$ta by, yluqj r;akmqr 70  
17 OG/G/46 ඩී.එම්.පී.ඒ.දිසානායක ජී වයි ජී ලසන්ති යාපා 81000671v 293/බී,බුළුගහපිටිය,ඇහැලියගොඩ 70  
18 OG/G/45 එස්.එන්.ඊ.අසල්‍යා නානායක්කාර tñ tñ Yisld wud,s කුසුමිසිරි 866380937v 101$08 iu.smqr r;akmqr 69  
19 OG/G/51 ඩබ්.කේ.ජේ.අමායා වීරසේකර cS cS à pdñld 198177600708 56$2 neoafof.or udj; fldiame,úkak r;akmqr 69  
20 OG/G/8 එම්.එම්.දිනාරා මෙතුනි පී ඩී විමාලි දනංජා පතිරණ 798563238v fkd 16" we,aná j;a;" u,x.u" r;akmqr 69  
21 OG/B/115 ආර්.පි.ජේ.දහම්සක් ධනවර්ධන ã tñ à oikdhl 828183494v rK;=ir ;ekakfyak .s,Suf,a 69  
22 OG/G/47 එච්. දහම්සා දික්මාදුගොඩගේ පූර්නිමා චතුරානී මාපිටිය 832371505v 209.දේවාලයගාව.රත්නපුර 68  
23 OG/G/1 ජී.ඩබ්.එම්.සී.ඩිහන්සා විතානගේ à tñ ගිñydks තක්ෂිලා 848220450v 2$66 m<uq mgqu. neoafof.or fldiame,úkak r;akmqr 68  
24 OG/B/87 ආර්.පි.කේරිසදු කල්මිත රණසිංහ tÑ t,a nqoaêl m%NdIsKS  816163951v ishU,d.yhg taoKavj,  l=reúg 68  
25 OG/G/73 ඒ.එම්.ඒ.ඩී.අයි.ඕ. අලගියවන්න හර්ෂණී වනසුන්දර 812412663v කුරුගම්මෝදර ,දොඩම්පේ 68  
26 OG/G/5 සී.එස්.අල්මේදා tÑ tñ p;=rx.s ප්‍රියංගිකා 198553902160 fkd 114 $ta mrk fjr¨m mdr r;akmqr 67  
27 OG/G/17 එන්.කේ.එස්.සයාරා කාංචනමාලා ධර්මදාස 813463814v 281,ශ්‍රිපාද මාවත,රත්නපුර 67  
28 OG/B/90 ඩබ්.ජේ.පී.නවීන් ඉදුවර පතිරන tñ î oñisld දියමන්ති 198258401660 fkd 171$2 rkalshd;ekak uqoaÿj r;akmqr 67  
29 OG/G/32 බී.ඩී.ආර්.ඒ.එම්.රන්දියා ජලනි බංඩාර î vì Ydñ nqoaêld 806712612v 464$ta $1$2leg,shkam,a, r;akmqr 67  
30 OG/G/82 බී.ජී.රුවිරු සෙනුරුවන් ‍බෝපැත්ත ã mS kfjdaÈ m;sr;ak   16$3$ ta ùru,ahdh ùrf.dv ys±,a,k 67  
31 OG/B/110 පී.ඩබ්.ඒ.තිසුන් හෙසර වන්නිආරච්චි tÑ mS iS ,laIsld m;srK 835223191v wxl 86$10 we;=,arjqñ mdr r;akmqr 66  
32 OG/G/9 හිමංසි චතුනිකා බණ්ඩාර ලොකුවිතාන î ù ta úfcar;ak 856941760v fld<U mdr ys.a.iafyak l=reúg 66  
33 OG/G/36 එල්.ජෙනුධි අමායා tÑ vì iS fókld 848022241v wxl 91 fl,ska ùÈh l=vq.,aj;a; r;akmqr 65  
34 OG/G/72 එම්.එෆ්.ඒ.අමානි tñ tia tma imard 887600198v fkd 5$9 jrldf;dg mdr r;akmqr 65  
35 OG/G/3 ඩබ්.කේ.ඩී.මන්ද්‍රි බංඩාර ta cS whs tia wfìj¾Ok 838090095v mkai,a j;a; Èmamsá., f,,af,dmsáh 65  
36 OG/G/26  ඩබ්.ඩී.එම්.එල්.හිරුදිනී ගුණරත්න ù mS mS tñ m;srf.a 198476200412v 462$ã y,a.yu, l=Uqr f;drKf.dv weye,shf.dv 65  
37 OG/G/88 ඩි.ඒ.ටී.ඒ.මුණසිංහ tñ wd¾ tia udලාisxy 867050388v 58$113$B$2 fmd,afyakaf.dv r;akmqr 64  
38 OG/G/108 ආර්.මොජිත         මාතොට ආරච්චි mS ù wd¾ rKisxy   19$1 cS fmd;a.=,a jsydr udj; .egka.u r;akmqr 64  
39 OG/G/56 වයි.එම්.අනුසදි නුලාත්මා ù risld ksfrdaIKS 847350598v 50$12 ;dkdhu mdr r;akmqr 63  
40 OG/G/25 ඩබ්.ඒ.එස්.තෙමින්දි මෙත්සුමි mS ta vì ldxpkd 858344417v fkd 13 msgrjqñ mdr r;akmqr 63  
41 OG/G/74 කේ.ඒ.ආර්.සෙහස් කුරුප්පුආරච්ච් fla ms ta hq nkavdr 847813466v ikakia.u f,,a¨msáh 63  
42 OG/G/104 එම්.කේ.පී.පියුමන් කෝරලගේ fla fla එñ fmf¾rd 767892284v fkd6$11 fjr¨m r;akmqr 62  
43 OG/G/22 ඩී.කේ.කහදගම fla fókld l%sIdka;s  848572012v 25 fojk mgqu. uyj,j;a; r;akmqr 62  
44 OG/G/11 ආර්.ඩී.එච්.මනුජි රණසිංහ ජේ . තනුජා නිලුෂිකා 835852016v නො.316/6,පොත්ගුල් විහාර මාවත, ගැටන්ගම, රත්නලුර 62  
45 OG/G/50 ටී.ජී.දම්සරණි මින්රාධා  tÑ t,a Wuhx.kS 877822656v fndaáhdfoksh j;a; we,md; ol=K r;akmqr 62  
46 OG/G/55 ඩී.කේ.වි.මෙතුලි බිහන්ෂා tia ta trx.d y¾IKS 905733630v fojk mgqu. le,erekajka j;a; ngqfyak ys±,a,k 62  
47 OG/B/98 එච්.එම්.ඒ.නැණසර බංඩාර ආර්.බී යුරේකා සුගන්ධිනී 714678054 පහල නුගේපොල, ගල්ලෑල්ල, රත්නපුර 61  
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
  තනතුර නම අත්සන  
1 විදුහල්පති එමි .ගලගම මිය    
2 නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය    
3 ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධානී - බී.ඒ.එම්.සී. බෙලිගස්වත්ත මිය    
4 පාසල් සංවර්ධන සමිති නියෝජිත මනීෂා හම්ප්‍රි මිය    
5 ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය -   ඊ.ඒ.ඩී.ප්‍රසාන්තිකා නිරෝෂණී මිය    
               
               
ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020
තාවකාලික පොරොත්තු ලේඛනය (ආදිශිෂ්‍ය පදනම)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 OG/B/78 බී.ඒ.එම්.එස්.සුපේශල බෙලිගස්වත්ත ú mS iS ã úodkm;srK 197477701480 470$î$4 leg,shkam,a, lyx.u r;akmqr 59  
2 OG/B/76 එන්.එච්.අයි.අක්නද ඩී.ඒ.එස්. මහේසිකා ජයසේකර 837483271v නො.03, බස් නැවතුමිපොල පාර,රත්නපුර 58  
3 OG/B/06 එම්.එඒ.ඩි.අරුනලී මලවිආරච්චි tñ lu,kd: fyaumd, u,ú 712151196v fkd 710$iS ys±,a,k r;akmqr 57  
4 OG/G/4 එච්.එස්.නදිkaසා ta uOqId trkaÈ 816540550v 47 Y%Smdo udj; r;akmqr 56  
5 OG/G/70 බී.වි.ඒ.ඩී.සවින්ද්‍යා බඹරුන්ද tñ tÑ tia wkqreoaêld 726350698v fkd 15 m,uq mgqu. Ñysÿ.u  r;akmqr 56  
6 OG/B/89 පනාගොඩගේ ආකාශ් කවීෂ පනාගොඩගේ රනතුංග 196802504389 307/28.බටුගෙදර.රත්නපුර 56  
7 OG/G/7 කේ.ඒ.එස්.දිලිනිකා wd¾ t,a ta ã uOqßld 877873250v 2ta$6 frday, ks, ksji r;akmqr 55  
8 OG/G/42 කේ.ඒ.එච්.යෙහන්සා ජයෝධි à tñ ksfrdaId ifndaOkS 198156904198 663$2 ;eô,shdk l=reúg 55  
9 OG/G/49 ආර්.කේ.එම්.මන්තාරා අත්තනායක B ta tia tia mS pKaøfiak 786032008v jika;a f;mamkdj my,.u l=reúg 55  
10 OG/G/58 එම්.ඩී.එන්.ටි.දෙවිදු පීරිස් à t,a mS tia ,shkf.a 865033508v 814$5 ys±,a,k r;akmqr 54  
11 OG/G/65 ඩබ්.ඒ.මෙතුලි සනල්යා වන්නිආරච්චි uOqIs rcsld fyáááwdrÑÑ 838043143v wxl 82 ..nvj;a; .fka.u me,auvq,a, 54  
12 OG/G/66 ඊ.වී.ටි.උදුනිකා කරුණාතිලක wd¾ tia hq fca fidau;s,l 198269103770 fkd 73 nKavdrkdhl udj; r;akmqr 53  
13 OG/G/44 බී.තිසරි සමාධි විජේසිංහ B .sñydks y¾Isld l=,fiak 796123583v wxl 80 iuk, Whk u,x.u ys±,a,k r;akmqr 53  
14 OG/G/43 කේ.එම්.කේ.නිමාෂා පසංගි tñ tÑ ufkdaß pkaø l=udß 777050680v 128 fifkú.u mdñ.dvka kj ksjdi f.d¨jdú, r;akmqr 52  
15 OG/B/77 එච්.හේෂාන් ජනිදු එච්.සමන්කුමාර හෙට්ට්ආරච්චි 852454890v 210/බී.කට්ටදෙනිය.පැරඩයිස් කුරුවිට, 52  
16 OG/B/109 එම්.ඩී.තිශාක්‍ය සමරතුංග tÑ fla tñ w¾ fyáálkaof.a 198682003153 wxl 70 rkafod, Whk .u we,af,fmd, n,xf.dv 52  
17 OG/B/117 එච්.ඒ.එම්.හන්සිල් පෙරේරා එච්.ඒ.ක්‍රිෂාන්ත පෙරේරා 850990646v 23/13 ඒ,දුම්රිය මාවත,කොස්පැලවින්න 51  
18 OG/G/92 එම්.පී.ආර්.තිමේන් මැද්දවිටගේ t,a ta tñ tka ,shkwdrÑÑ 198474000650 569$2 ys±,a,k r;akmqr 51  
19 OG/B/106 පුලස්ති හරේන් කරුනාතිලක tia fla me,Ekao.u 716623475v wxl 23 c,dYh mdr wx.ñuk r;akmqr 50  
20 OG/B/111 ඒ.ජී.ඩී.ඉදුවර බංඩාර vì ã whs hq .=KiS, 197785301763 fkd1$84 ..woaor mdr r;akmqr 49  
21 OG/B/113 එච්.එස්.රුවනෙත පේමරත්න ta ã fca y¾IkS 858023580v fkd2$74 r;akfcda;s udj; f.dä.uqj r;akmqr 49  
22 OG/G/31 ජී.ඒ.ටී.ඉවින්දි ගුරුසිංහ B t,a ta uOqIsld 848263095v fkd 166 jgdfmd; mdr ksú;s., 49  
23 OG/G/24 කේ.ඒමෙත්සදි ලියාරා ta tÑ bIdrd fyááwdÑÑ 906620235v 141$ta fjr,qm mdr r;akmqr 48  
24 OG/G/13 ආර්.ඒ.එම්.බිහාරා රණසිංහ ã tia ta lyj;a;f.a  807330357v u,alÿr j;a; okafoksh mdr u,aj, r;akmqr 48  
               
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
  තනතුර නම අත්සන  
1 විදුහල්පති එමි .ගලගම මිය    
2 නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය    
3 ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධානී - බී.ඒ.එම්.සී. බෙලිගස්වත්ත මිය    
4 පාසල් සංවර්ධන සමිති නියෝජිත මනීෂා හම්ප්‍රි මිය    
5 ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය -   ඊ.ඒ.ඩී.ප්‍රසාන්තිකා නිරෝෂණී මිය    
               

Grade 1 selection 1 - 2020


                  ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
              පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020
                   තාවකාලික ලේඛනය (ආගමික පදනම)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 C/CHO/G/10 එස්.දිව්‍යාංගනි තිසරි පෙරේරා ඩබි.ඒ.ටී.ඩග්ලස් පෙරේරා 774939974 6/68,තණබිම.කොස්පැලවින්න. රත්නපුර 95  
2 C/CHO/B/16 වී.පියුෂ ආලෝක ù nkaÿ, j¾Kl=,iQßh 742303292v 5$43 f.dfrdlaf.dv r;akmqr 90  
3 C/CHO/G/09 තීර්ෂා රොමේන් ඇන්තික් බී කේ නෙල්නා නිෂාදිනී 683261734v 423 87"isrsiquk.u"kjk.rh' r;akmqr 90  
4 C/CHO//G/01 බී.එල්.දුනීමා  දෙව්මානී fca pdkaokS mSßia 755560880v කනුකිරියන්වල පින්නවල බලංගොඩ 90  
5 C/CHO/G/15 මිනෙලි ආදිත්‍යා යාපා wd¾ ta wreKldka;s ,shkf.a 798383647v 27$1 ta ñ,a,.yfj, mgqu. fldiame,úkak r;akmqr 89  
6 C/CHO/G/23 යූ.තුහන්සා සෙනුරි වික්‍රමනායක යු.ඒ.ආර්.වික්‍රමනායක 452225127 300/1,කහංගම,රත්නපුර 88  
7 C/CHO/B/17 පී.ඒ.ඩී.ඔවින් යුමෙත් mS t,a pdksld foúñks 855711788v 5/27 පට්ටියඹීවිට, රත්නපුර 85  
8 C/CHO/B/20 ඩබ්.එම්.ඒ.ප්‍රවීන් පෙරේරා ඩබ්.එම්.දුලිප් ක්‍රිශාන්ත 811190110v 22,අත්කම්නිවාස,ණඩුකාරදෙනිය,පැරඩයිස්,කුරුවිට 85  
9 C/CHO/B/06 රුසිල් නෙතානියල් නිරාන් මලින්ද වනිගසූරිය   42/බී.දිගෝගෙදර.ඇහැලියගොඩ 80  
10 C/CHO/G/08 ටී.එම්.ඕ.දිහන්සා පීරිස් TS ù yidks ,xlsld 715744014 423$133 isßiquk .u kj k.rh r;akmqr 77.5  
11 C/CHO/G/11 දෙව්ගී නතාලියා අර්.ඒ.අයේෂා ප්‍රියදර්ශනී   53/ඒ,පහල හකමුව.රත්නපුර 76  
12 C/CHO/G/12 විජයකුමාර ටස්නි ග්ලෝරියා ù úfcal=udr 782551434v 75$11 c,dYh mdr fmdñmlef,a r;akmqr 75  
13 C/CHO/G/05 අයි.එච්.ඒ.සයුරි ලවන්නා t,a ta à ksixi,d is,ajd  867523561v 1$ta$13 wdfrda.H Yd,d ks, ksji r;akmqr 73.5  
14 C/CHO/B/18 ඒ.ගගන චනුද්ධර reøs.= ta cS ã l=udr reøs.= 80414113v 131 115 iS ÿñßh udj; fldiame,úkak r;akmqr 64.5  
15 C/CHO/B/22 ඒ.සී.ජේ.ශමල් tia whs tñ fiújkaÈ 768329599 biqre fld<U mdr mervhsia l=rejsg 44  
               
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
  තනතුර නම අත්සන  
1 විදුහල්පති එමි .ගලගම මිය    
2 නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය    
3 ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධානී - බී.ඒ.එම්.සී. බෙලිගස්වත්ත මිය    
4 පාසල් සංවර්ධන සමිති නියෝජිත මනීෂා හම්ප්‍රි මිය    
5 ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය -   ඊ.ඒ.ඩී.ප්‍රසාන්තිකා නිරෝෂණී මිය    
               

Grade 1 selection 2 - 2020


                           ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
                         පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම - 2020 (දමිල මාධ්‍ය)
                 තාවකාලික ලේඛනය (ආසන්න පදිංචි මව්පියන්ගේ දරුවන්)
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 1 එස්. කේශික එම්. ශ්‍යාමලන් 843562493V අක්කර 16, කරපිංච, හිදැල්ලන, රත්නපුර. 97  
2 2 එම්.එන්. න්හ්ධී අහ්ම්ද් ඒ.කේ.එම්. නිහාස් 198114710042    49/2, වරකාතොට පාර, රත්නපුර. 90  
3 3 එස්.සනෙත් ඉෂාන් එල්. සුදහරන් 198628100660    25/28, පළමු පටුමග, පොල්හේන්ගොඩ, රත්නපුර. 90  
4 4 පී. මධුර්ශිකා ජී.ප%බාගරන් 843302696V කරපිංච, හිදැල්ලන, රත්නපුර. 87.5  
5 5 එස්. ලිශන්‍යා එස්.එස්. නවනීදරාජ් 752491089V 27/37,පස්වන පටුමග, මිහිදුගම පාර, රත්නපුර. 85  
6 6 එස්. නිකිත එස්.සිවකුමාර් 198134201135    19, වරකාතොට පාර, රත්නපුර. 85  
7 7 එම්.ආර්.එම්. නස්හාන් ඒ.කේ.ෆහ්මිදා 19886340966    79/2/1/1, මහවෙල පාර, රත්නපුර. 82.5  
8 8 එෆ්. ඉද්‍රා එම්.එස්.එම්. ඉම්රාන් 852920432V 35, පළමු පටුමග, මිහිදුගම , රත්නපුර. 82.5  
9 9 එස්. ශ්‍රීශාන් ඒ. තමිලරසී 788140909V 163-3/1, වැලිහින පාර, වේවැල්වත්ත, කුරුවිට. 82  
10 10 කේ. තරුන් සන්ජේ ඩී.දර්ෂිනී දේවි 198459101886    79/59, මහවෙල පාර, රත්නපුර. 80  
11 11 වයි.වෙරුෂ්ක ශෙරොන් ඒ.යරූන් ඉන්දිකරාජ් 843562493V අක්කර 16, කරපිංච, හිදැල්ලන, රත්නපුර. 80  
12 12 එස්.සිතික් සජාන් එම්.චන්ද්‍රමෝහන් 810094494V 345/93,ධර්මයාත්‍රා පාර, මහවෙල, රත්නපුර. 80  
13 13 එම්.එස්. මන්හා ඒ.ජී.එම්. සෆ්රාස් 198323802094    138, පිටරවුම් පාර, රත්නපුර. 80  
14 14 අයි.ක්‍රිෂාල්  ජේ. ඉලන්ගන් 891270224V දොලවෙල, නිවිතිගල. 78  
15 15 එස්. හම්සික එස්. සුරේෂ් 880353322V නොරගල්ල, පහල කොටස, නිවිතිගල, දෑල 77.5  
16 16 ආර්. දිල්ෂිනී ආර්. රවිචන්ද්‍රන් 873334355V ශාන්ත ජෝකිම් TRI, රත්නපුර 75  
17 17 ටී. මධුෂිකා පී. තිලකරාජ් 892762287V පහල කොටස, නොරගොල්ල වත්ත, දෑල 75  
18 18 එල්. හැරිසන් කේ. ලෝගනාදන් 198904300821    166, ලේක්සයිඩ්, පැරඩයිස්, කුරුවිට. 75  
19 19 පී. ජැෆ්රිනා ඩී. ප්‍රකාශ් 198462003753/ 831175184V පහල කොටස, ගලබොඩ, ගල්ලෑල්ල, රත්නපුර. 70  
20 20 කේ. දස්වින් එස්. කාන්තරූබන් 873303743V ලෙල්ලොපිටිය වත්ත, රත්නපුර. 70  
21 21 ජී.යූ. හිමේෂ් කේ. උදයකුමාර් 831173602V තපස්තරවත්ත, පාරවත්ත, නිවිතිගල. 67.5  
               
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
විදුහල්පති   එමි .ගලගම මිය          
නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය          
දෙමළ අංශ ප්‍රධාන -      කේ. භවානි මිය          
ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය -    එන්. එම්. ෆරීනා මිය          
               
               
ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020  (දමිළ මාධ්‍ය)
තාවකාලික ලේඛනය (සහෝදර පදනම)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 1 සී. නාර්ටානියා එම්. චන්ද්‍රකුමාර් 811495034V රඹුකන්ද වත්ත, රත්නපුර. 79  
2 2 එස්.එම්. කවිෂලනි බී. කලයිසෙල්වි 805402172V 6/1C, පාම්ගාර්ඩ්න් වත්ත, රත්නපුර. 75  
               
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
විදුහල්පති   එමි .ගලගම මිය          
නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය          
දෙමළ අංශ ප්‍රධාන -      කේ. භවානි මිය          
ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය -    එන්. එම්. ෆරීනා මිය          
               
               
               
ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020 (දමිළ මාධ්‍ය)
තාවකාලික ලේඛනය (ආදිශිෂ්‍ය පදනම)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 1 ආර්.පී. සබිනියා ආර්. ප්‍රසන්න 823444281V 95/B/3 වරකතොට පාර, රත්නපුර. 50  
2 2 එස්.එස්. කේ.ජේ. පාස්කල් පී. මංජුල 198364102737    25/59 සටේෂන් පාර, හිදැල්ලන, රත්නපුර 48  
3 3 ඩී. ලක්ෂිත එස්. දිනේෂ් අනාන්දන් 801200338V 332/5, ප්‍රධාන පාර, රත්නපුර 48  
4 4 එන්. අනුරගෙන් ආර්. නිෂාන්තන් 873290218V 79/54, මහවෙල පාර, රත්නපුර 32  
               
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
විදුහල්පති   එමි .ගලගම මිය          
නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය          
දෙමළ අංශ ප්‍රධාන -      කේ. භවානි මිය          
ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය -    එන්. එම්. ෆරීනා මිය          
               
               
ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020 (දමිල මාධ්‍ය)
තාවකාලික ලේඛනය (අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/ භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 1 ජේ. කවිෂ්ක  කේ.එම්. සුගන්දිනී 817370080V නො. 88/B, වරකතොට පාර, රත්නපුර. 74  
2 2 ජී. සබිනේෂ් එස්. සගුන්තලා 857481151V නො. 277, මහවෙල පාර,රත්නපුර. 73  
3 3 එෆ්. කීර්තිෂ ඒ. ෆ්‍රැන්සිස් 840720128V බෝපැත්ත, ලේල්ලොපිටිය, රත්නපුර. 62  
4 4 වී. රුහිශි එම්. විජයකාන්ත් 892922497V පෑල දෙමළ මහා විද්‍යාලය, පෑල 50  
5 5 ජී. යශෝධා ජී. දේවසීලන් 198020301521    C/71/2, එගොඩ, නිවිතිගල. 47  
6 6 වී. සිලුර්ශාන් ඒ. ප්‍රදීප් 857980247V නො.345/65, ධර්මයාලෙන මාවත, රත්නපුර. 47  
7 7 ඩී. නඩිනේෂ් කේ. දිනේෂ් 842270510V 15/A, පොල්හේනගොඩ පාර, රත්නපුර. 45  
8 8 ඒ.කේ. අඩ්රියන් ගියෝම් ජේ. අන්නාල් ග්ලෝරි 198480400401    57/98D, පොල්හේනගොඩ පාර, රත්නපුර. 42  
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
විදුහල්පති   එමි .ගලගම මිය          
නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය          
දෙමළ අංශ ප්‍රධාන -      කේ. භවානි මිය          
ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය -    එන්. එම්. ෆරීනා මිය          
               
               
ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020 (දමිළ මාධ්‍ය)
තාවකාලික ලේඛනය (ස්ථානමාරු පදනම)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 1 එස්.රිෂ්වික එස්. ගංගා ප්‍රසානි 856720047V මැදගලතුර, රත්නපුර 54  
               
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
විදුහල්පති   එමි .ගලගම මිය          
නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය          
දෙමළ අංශ ප්‍රධාන -      කේ. භවානි මිය          
ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය -    එන්. එම්. ෆරීනා මිය          
               
ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020
තාවකාලික ලේඛනය (විදේශගත)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 FR/G/ 1 කේ.පී.ශහින්ද්‍රි ආදිත්‍යා tñ ta nqoaê m%shd 755941018v 3$6$î ix>ñ;a;d udj; iuka fmfoi r;akmqr 86.5  
               
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
  තනතුර නම අත්සන  
1 විදුහල්පති එමි .ගලගම මිය    
2 නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය    
3 ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධානී  බී.ඒ.එම්.සී. බෙලිගස්වත්ත මිය    
4 පාසල් සංවර්ධන සමිති නියෝජිත මනීෂා හම්ප්‍රි මිය    
5 ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය   ඊ.ඒ.ඩී.ප්‍රසාන්තිකා නිරෝෂණී මිය    
               

saraswathi poojawa

 


Subcategories