Grade 1 selection 3 - 2020


ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020
තාවකාලික ලේඛනය (ආදිශිෂ්‍ය පදනම)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 OG/G/27 එච්.ලුනාෂා මෙත්සරණි ආර්.එම්.එම් ප්‍රභාෂණී බංඩාර 782302302v 4/22,පොත්ගුල් විහාර මාවත,මුවගම,රත්නපුර 87  
2 OG/G/20 ආර්.එම්.එච්.එම්.ඩී.චාතුර්වි අබේරත්න wd¾ tñ එñ fla .=Kව¾Ok 847230789v 68$2$nS fjr,qm mdr r;akmqr 76  
3 OG/B/116 ඔසද විහංස එදිරිසිංහ පී.එල්.පසන්ති ජයතිලක 847850787v fkd15"iuk,.u md;lv'me,auvq,a, 76  
4 OG/B/80 පි.ඩබ්.එස්.දුල්මෙත් පල්ලියවත්ත cS cS mS tia .uf.a 198357201779 51$2 fld<U mdr  r;akmqr 75  
5 OG/G/16 ඩබ්.එම්.අකේන්‍යා තරුලි fla ta ,xldIsKS ;rkA.d o w,ajsia   223 tma nKavdrKdhl udj; r;akmqr 73  
6 OG/G/10 එම්.තෙනුල්යා කලංසූරිය î ta ohdx.s ,lañKs 796252715v 4$30 fld,ska fl%ikags r;akmqr 73  
7 OG/G/2 නුහන්සා ජනිද්දි වික්‍රමආරච්චි fla mS l=¨Uqf¾ 816831610v 32$î f.d¨jdú, mgqu. fldiame,úkak r;akmqr 73  
8 OG/G/41 ඩබ්.එම්.ටී.වයි.ජයවර්ධන ටී ඒ අයි දිල්රුක්ෂී කුමාරි 196630800024 23,පළමු පටුමග,විද්‍යාල මාවත,නව නගරය,රත්නපුර 73  
9 OG/G/54 ආර්.ඒ.සී.චමත්ති අබේවර්ධන bf¾Id ufkdaydß wur;=x. 847500390v 205 Y%Smdo udj; r;akmqr 72  
10 OG/B/83 එම්.කේ.එස්.සන්දිර වික්‍රමසිංහ fla tñ yÍñ 876303345v wxl 3 nKavdrහේන කහංගම r;akmqr 72  
11 OG/B/96 පී.ඒ. එල්.සන්දිළු පට්ටිආරච්චි vì mS cks;d p;=rdks වැලිගම 788312717v fmdvsTkagsys,a j;a; lrmsxp mdr ysoe,a,k r;akmqr 72  
12 OG/G/61 ඩී.එල්.ඒ.ටෙසද ලෝසිනී අමාදි අචිරා විජේසිංහ 821333784v නො616,නව නගරය,රත්නපුර 71  
13 OG/B/103 මතීෂ ඩයස් අබේගුණවර්ධන tñ ù mS m%kdkaÿ 198956400921v 401$6 ngqfyak j;a; ys±e,a,k r;akmqr 71  
14 OG/B/93 ඊ.ඒ.රියොන් වින්මෙත් එදිරිසිංහ fla ta úkaoHd iukaud,s 816112907v 250$ ta msgrjqus mdr r;akmqr 70  
15 OG/B/101 එම්.ටී.ගිහංස is;drd l=uqÿkS rdcmlaI 198472500844 56$60 iu.smqr r;akmqr 70  
16 OG/G/23 ඊ.දම්සරී පරණවිතාන tia tñ w¾ fiakdkdhl 876391236v 59$ta by, yluqj r;akmqr 70  
17 OG/G/46 ඩී.එම්.පී.ඒ.දිසානායක ජී වයි ජී ලසන්ති යාපා 81000671v 293/බී,බුළුගහපිටිය,ඇහැලියගොඩ 70  
18 OG/G/45 එස්.එන්.ඊ.අසල්‍යා නානායක්කාර tñ tñ Yisld wud,s කුසුමිසිරි 866380937v 101$08 iu.smqr r;akmqr 69  
19 OG/G/51 ඩබ්.කේ.ජේ.අමායා වීරසේකර cS cS à pdñld 198177600708 56$2 neoafof.or udj; fldiame,úkak r;akmqr 69  
20 OG/G/8 එම්.එම්.දිනාරා මෙතුනි පී ඩී විමාලි දනංජා පතිරණ 798563238v fkd 16" we,aná j;a;" u,x.u" r;akmqr 69  
21 OG/B/115 ආර්.පි.ජේ.දහම්සක් ධනවර්ධන ã tñ à oikdhl 828183494v rK;=ir ;ekakfyak .s,Suf,a 69  
22 OG/G/47 එච්. දහම්සා දික්මාදුගොඩගේ පූර්නිමා චතුරානී මාපිටිය 832371505v 209.දේවාලයගාව.රත්නපුර 68  
23 OG/G/1 ජී.ඩබ්.එම්.සී.ඩිහන්සා විතානගේ à tñ ගිñydks තක්ෂිලා 848220450v 2$66 m<uq mgqu. neoafof.or fldiame,úkak r;akmqr 68  
24 OG/B/87 ආර්.පි.කේරිසදු කල්මිත රණසිංහ tÑ t,a nqoaêl m%NdIsKS  816163951v ishU,d.yhg taoKavj,  l=reúg 68  
25 OG/G/73 ඒ.එම්.ඒ.ඩී.අයි.ඕ. අලගියවන්න හර්ෂණී වනසුන්දර 812412663v කුරුගම්මෝදර ,දොඩම්පේ 68  
26 OG/G/5 සී.එස්.අල්මේදා tÑ tñ p;=rx.s ප්‍රියංගිකා 198553902160 fkd 114 $ta mrk fjr¨m mdr r;akmqr 67  
27 OG/G/17 එන්.කේ.එස්.සයාරා කාංචනමාලා ධර්මදාස 813463814v 281,ශ්‍රිපාද මාවත,රත්නපුර 67  
28 OG/B/90 ඩබ්.ජේ.පී.නවීන් ඉදුවර පතිරන tñ î oñisld දියමන්ති 198258401660 fkd 171$2 rkalshd;ekak uqoaÿj r;akmqr 67  
29 OG/G/32 බී.ඩී.ආර්.ඒ.එම්.රන්දියා ජලනි බංඩාර î vì Ydñ nqoaêld 806712612v 464$ta $1$2leg,shkam,a, r;akmqr 67  
30 OG/G/82 බී.ජී.රුවිරු සෙනුරුවන් ‍බෝපැත්ත ã mS kfjdaÈ m;sr;ak   16$3$ ta ùru,ahdh ùrf.dv ys±,a,k 67  
31 OG/B/110 පී.ඩබ්.ඒ.තිසුන් හෙසර වන්නිආරච්චි tÑ mS iS ,laIsld m;srK 835223191v wxl 86$10 we;=,arjqñ mdr r;akmqr 66  
32 OG/G/9 හිමංසි චතුනිකා බණ්ඩාර ලොකුවිතාන î ù ta úfcar;ak 856941760v fld<U mdr ys.a.iafyak l=reúg 66  
33 OG/G/36 එල්.ජෙනුධි අමායා tÑ vì iS fókld 848022241v wxl 91 fl,ska ùÈh l=vq.,aj;a; r;akmqr 65  
34 OG/G/72 එම්.එෆ්.ඒ.අමානි tñ tia tma imard 887600198v fkd 5$9 jrldf;dg mdr r;akmqr 65  
35 OG/G/3 ඩබ්.කේ.ඩී.මන්ද්‍රි බංඩාර ta cS whs tia wfìj¾Ok 838090095v mkai,a j;a; Èmamsá., f,,af,dmsáh 65  
36 OG/G/26  ඩබ්.ඩී.එම්.එල්.හිරුදිනී ගුණරත්න ù mS mS tñ m;srf.a 198476200412v 462$ã y,a.yu, l=Uqr f;drKf.dv weye,shf.dv 65  
37 OG/G/88 ඩි.ඒ.ටී.ඒ.මුණසිංහ tñ wd¾ tia udලාisxy 867050388v 58$113$B$2 fmd,afyakaf.dv r;akmqr 64  
38 OG/G/108 ආර්.මොජිත         මාතොට ආරච්චි mS ù wd¾ rKisxy   19$1 cS fmd;a.=,a jsydr udj; .egka.u r;akmqr 64  
39 OG/G/56 වයි.එම්.අනුසදි නුලාත්මා ù risld ksfrdaIKS 847350598v 50$12 ;dkdhu mdr r;akmqr 63  
40 OG/G/25 ඩබ්.ඒ.එස්.තෙමින්දි මෙත්සුමි mS ta vì ldxpkd 858344417v fkd 13 msgrjqñ mdr r;akmqr 63  
41 OG/G/74 කේ.ඒ.ආර්.සෙහස් කුරුප්පුආරච්ච් fla ms ta hq nkavdr 847813466v ikakia.u f,,a¨msáh 63  
42 OG/G/104 එම්.කේ.පී.පියුමන් කෝරලගේ fla fla එñ fmf¾rd 767892284v fkd6$11 fjr¨m r;akmqr 62  
43 OG/G/22 ඩී.කේ.කහදගම fla fókld l%sIdka;s  848572012v 25 fojk mgqu. uyj,j;a; r;akmqr 62  
44 OG/G/11 ආර්.ඩී.එච්.මනුජි රණසිංහ ජේ . තනුජා නිලුෂිකා 835852016v නො.316/6,පොත්ගුල් විහාර මාවත, ගැටන්ගම, රත්නලුර 62  
45 OG/G/50 ටී.ජී.දම්සරණි මින්රාධා  tÑ t,a Wuhx.kS 877822656v fndaáhdfoksh j;a; we,md; ol=K r;akmqr 62  
46 OG/G/55 ඩී.කේ.වි.මෙතුලි බිහන්ෂා tia ta trx.d y¾IKS 905733630v fojk mgqu. le,erekajka j;a; ngqfyak ys±,a,k 62  
47 OG/B/98 එච්.එම්.ඒ.නැණසර බංඩාර ආර්.බී යුරේකා සුගන්ධිනී 714678054 පහල නුගේපොල, ගල්ලෑල්ල, රත්නපුර 61  
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
  තනතුර නම අත්සන  
1 විදුහල්පති එමි .ගලගම මිය    
2 නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය    
3 ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධානී - බී.ඒ.එම්.සී. බෙලිගස්වත්ත මිය    
4 පාසල් සංවර්ධන සමිති නියෝජිත මනීෂා හම්ප්‍රි මිය    
5 ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය -   ඊ.ඒ.ඩී.ප්‍රසාන්තිකා නිරෝෂණී මිය    
               
               
ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020
තාවකාලික පොරොත්තු ලේඛනය (ආදිශිෂ්‍ය පදනම)
               
අනු අංකය සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ළමයාගේ නම මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ නම හැදුනුම්පත් අංකය ලිපිනය ලබාගත් ලකුණු විශේෂ සටහන්
1 OG/B/78 බී.ඒ.එම්.එස්.සුපේශල බෙලිගස්වත්ත ú mS iS ã úodkm;srK 197477701480 470$î$4 leg,shkam,a, lyx.u r;akmqr 59  
2 OG/B/76 එන්.එච්.අයි.අක්නද ඩී.ඒ.එස්. මහේසිකා ජයසේකර 837483271v නො.03, බස් නැවතුමිපොල පාර,රත්නපුර 58  
3 OG/B/06 එම්.එඒ.ඩි.අරුනලී මලවිආරච්චි tñ lu,kd: fyaumd, u,ú 712151196v fkd 710$iS ys±,a,k r;akmqr 57  
4 OG/G/4 එච්.එස්.නදිkaසා ta uOqId trkaÈ 816540550v 47 Y%Smdo udj; r;akmqr 56  
5 OG/G/70 බී.වි.ඒ.ඩී.සවින්ද්‍යා බඹරුන්ද tñ tÑ tia wkqreoaêld 726350698v fkd 15 m,uq mgqu. Ñysÿ.u  r;akmqr 56  
6 OG/B/89 පනාගොඩගේ ආකාශ් කවීෂ පනාගොඩගේ රනතුංග 196802504389 307/28.බටුගෙදර.රත්නපුර 56  
7 OG/G/7 කේ.ඒ.එස්.දිලිනිකා wd¾ t,a ta ã uOqßld 877873250v 2ta$6 frday, ks, ksji r;akmqr 55  
8 OG/G/42 කේ.ඒ.එච්.යෙහන්සා ජයෝධි à tñ ksfrdaId ifndaOkS 198156904198 663$2 ;eô,shdk l=reúg 55  
9 OG/G/49 ආර්.කේ.එම්.මන්තාරා අත්තනායක B ta tia tia mS pKaøfiak 786032008v jika;a f;mamkdj my,.u l=reúg 55  
10 OG/G/58 එම්.ඩී.එන්.ටි.දෙවිදු පීරිස් à t,a mS tia ,shkf.a 865033508v 814$5 ys±,a,k r;akmqr 54  
11 OG/G/65 ඩබ්.ඒ.මෙතුලි සනල්යා වන්නිආරච්චි uOqIs rcsld fyáááwdrÑÑ 838043143v wxl 82 ..nvj;a; .fka.u me,auvq,a, 54  
12 OG/G/66 ඊ.වී.ටි.උදුනිකා කරුණාතිලක wd¾ tia hq fca fidau;s,l 198269103770 fkd 73 nKavdrkdhl udj; r;akmqr 53  
13 OG/G/44 බී.තිසරි සමාධි විජේසිංහ B .sñydks y¾Isld l=,fiak 796123583v wxl 80 iuk, Whk u,x.u ys±,a,k r;akmqr 53  
14 OG/G/43 කේ.එම්.කේ.නිමාෂා පසංගි tñ tÑ ufkdaß pkaø l=udß 777050680v 128 fifkú.u mdñ.dvka kj ksjdi f.d¨jdú, r;akmqr 52  
15 OG/B/77 එච්.හේෂාන් ජනිදු එච්.සමන්කුමාර හෙට්ට්ආරච්චි 852454890v 210/බී.කට්ටදෙනිය.පැරඩයිස් කුරුවිට, 52  
16 OG/B/109 එම්.ඩී.තිශාක්‍ය සමරතුංග tÑ fla tñ w¾ fyáálkaof.a 198682003153 wxl 70 rkafod, Whk .u we,af,fmd, n,xf.dv 52  
17 OG/B/117 එච්.ඒ.එම්.හන්සිල් පෙරේරා එච්.ඒ.ක්‍රිෂාන්ත පෙරේරා 850990646v 23/13 ඒ,දුම්රිය මාවත,කොස්පැලවින්න 51  
18 OG/G/92 එම්.පී.ආර්.තිමේන් මැද්දවිටගේ t,a ta tñ tka ,shkwdrÑÑ 198474000650 569$2 ys±,a,k r;akmqr 51  
19 OG/B/106 පුලස්ති හරේන් කරුනාතිලක tia fla me,Ekao.u 716623475v wxl 23 c,dYh mdr wx.ñuk r;akmqr 50  
20 OG/B/111 ඒ.ජී.ඩී.ඉදුවර බංඩාර vì ã whs hq .=KiS, 197785301763 fkd1$84 ..woaor mdr r;akmqr 49  
21 OG/B/113 එච්.එස්.රුවනෙත පේමරත්න ta ã fca y¾IkS 858023580v fkd2$74 r;akfcda;s udj; f.dä.uqj r;akmqr 49  
22 OG/G/31 ජී.ඒ.ටී.ඉවින්දි ගුරුසිංහ B t,a ta uOqIsld 848263095v fkd 166 jgdfmd; mdr ksú;s., 49  
23 OG/G/24 කේ.ඒමෙත්සදි ලියාරා ta tÑ bIdrd fyááwdÑÑ 906620235v 141$ta fjr,qm mdr r;akmqr 48  
24 OG/G/13 ආර්.ඒ.එම්.බිහාරා රණසිංහ ã tia ta lyj;a;f.a  807330357v u,alÿr j;a; okafoksh mdr u,aj, r;akmqr 48  
               
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය -          
  තනතුර නම අත්සන  
1 විදුහල්පති එමි .ගලගම මිය    
2 නියේජ්‍ය විදුහල්පති ඒ.එමි.පී අබේසිංහ මිය    
3 ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධානී - බී.ඒ.එම්.සී. බෙලිගස්වත්ත මිය    
4 පාසල් සංවර්ධන සමිති නියෝජිත මනීෂා හම්ප්‍රි මිය    
5 ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය -   ඊ.ඒ.ඩී.ප්‍රසාන්තිකා නිරෝෂණී මිය